II. PBPT Eğitimi Kayıtları Başladı(2022-2023)

II. PBPT Eğitimi Kayıtları Başladı(2022-2023)

II. PSİKODİNAMİK TEMELLİ BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

Eğitim sürecinde katılımcıların; farklı vakaların ruhsal yapısına dair psikoterapötik değerlendirme yapabilme, formülasyon oluşturma ve psikoterapi sürecini planlayabilme, farklı kuramların yöntem ve süreçlerini psikodinamik perspektifde bütünleştirip uygulayabilme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

         1. Oturum: Bütüncül Psikoterapi

 • Bütüncül psikoterapi ve türleri
 • Ruhsal yapıyı bütüncül olarak değerlendirme ve formülasyon yapma
 • Çerçevenin oluşturulması ve terapi sürecinin aşamalandırılması
 • Psikoterapi sürecinin planlanmasını etkileyen faktörler
 • Terapi odağının seçilmesi
 • Müdahale alanlarının ve yöntemlerinin belirlenmesi
 • Psikoterapinin özü kabul edilen değişim süreçleri
 • Takip ve sonlandırma
 • Örnek vaka formülasyonları ve terapi süreci

        2.Oturum: Bilişsel Davranışçı Terapi

 • Davranışçı terapiler ve temel varsayımları
 • Öğrenme kuramları(İ.Pavlov, B.F. Skinner, J.Watson, M. Seligman, A. Bandura)
 • Bilişsel terapinin ve temel varsayımları
 • Bilişsel yapı ve kuramlar(A. T. Beck, A. Ellis)
 • Bilişsel davranışçı yaklaşım
 • Değerlendirme ve formülasyon yapma
 • Çerçeve oluşturma, terapi sürecini planlama
 • Bilişsel ve davranışçı müdahale teknikleri
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci

       3. Oturum: Dürtü Çatışma Kuramı, Klasik Psikanaliz  

 • Psikanalizin tarihsel gelişimi ve hipnoz
 • Topografik kişilik kuramı
 • Psikoseksüel gelişim ve saplanma, oedipus karmaşası
 • Nevrozlar(Histerik konversiyon, histerik bayılmalar, fobiler) ve etiyolojisi( travmalar/fantaziler)
 • Rüyalar ve bilinçdışı
 • Dürtü çatışma kuramı (yapısal kişilik kuramı)
 • Psikanalizin amacı ve süreci
 • Psikanaliz temel kavram ve ilkeleri(savunmalar, semptomlar, semboller, aktarım, karşı aktarım, çerçevenin oluşturulması, nötralite, anonimlik)
 • Psikanaliz teknikleri (serbest çağrışım, direncin analizi, aktarımın analizi, rüya analizi, sakarlık ve lapsusların yorumlanması)
 • Örnek vaka formülasyonu ve analiz süreci

        4. Oturum: Ego Psikolojisi ve Nesne İlişkileri

 • Ego psikolojisinin gelişimi ve savunmaların analizi(A. Freud, H. Hartman, R. Spits)
 • Ruhsal savunmaların türleri (İlkel, nevrotik, olgun)
 • Çekirdek ego ve ego durumları (P. Federn)
 • Ayrışma- bireyleşme kuramı(M. S. Mahler)
 • Nesne ilişkileri kuramı (M. Klein, D.W. Winnicott, W.R.D. Fairbairn )
 • Dürtüsel yapının olgunlaşma süreci
 • İçselleştirilmiş nesne ilişkilerinin gelişim aşamaları
 • Egonun bölünmesi ve bastırılması
 • Libidinal/antilibidinal ego
 • Gerçek/sahte kendilik, geçiş nesnesi, geçiş alanı/oyun alanı
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci

        5. Oturum: Aktarım Odaklı Psikoterapi(O. F. Kernberg)

 • Aktarım odaklı terapinin temel kabulleri
 • Kişilik bozukluklarının kökenleri
 • Psikopatolojik belirtileri değerlendirme döngüsü
 • Psikopatolojik sınıflandırma ve değerlendirme kriterleri
 • Yapısal görüşme süreci ve nesne ilişkilerinin değerlendirilmesi
 • Çerçevenin oluşturulması
 • Terapi sürecindeki adımlar ve aşamalar
 • Stratejiler, taktikler ve teknikler
 • Nesne ilişkilerinin aktarım üzerinden ortaya çıkışı
 • Şimdi ve burada ilkesi üzerinden aktarımla çalışmak
 • Karşı aktarım analizi ve karşı aktarımdan yararlanmak
 • Kimlik dağınıklığından kimlik bütünleşmesine doğru dönüşüm
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci

        6. Oturum: Gelişimsel Kendilik ve Nesne İlişkileri Yaklaşımı(J. F. Masterson)

 • Masterson yaklaşımının tarihçesi ve evrimi
 • Egonun ve kendiliğin gelişimi
 • Kendilik üçlüsü/terk depresyonu kuramı
 • Gerçek kendilik ve kendilik kapasiteleri
 • Psikoterapi süreci ve amacı
 • Kendilik bozukluklarının etiyolojisi
 • Kendilik bozukluklarının sınırlandırılması ve türleri
 • Değerlendirme ve ayırıcı tanıda önemli noktalar
 • Çerçevenin oluşturulması ve terapi sürecinin planlanması
 • Aktarım, aktarım eyleme vurum
 • Karşı aktarım, karşı aktarım eyleme vurum
 • Psikoterapi yöntem ve teknikleri
 • Terapötik ittifak, iletişimsel örtüşme ve iyileşme süreci
 • Karşı aktarımla baş etme yolları
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci

​        7.  Oturum: Kendilik Psikolojisi (H. Kohut)

 • Kendilik psikolojinin temel kabulleri ve kavramları
 • Kendilik yapısı ve gelişim süreci
 • Kendilik gelişimin nörobiyolojisi(Allan N. Schore)
 • Aktarım türleri(ayna, idealleştirme, ikizler)
 • Narsisistik psikopatolojinin gelişimi
 • Kişilik Psikopatolojilerinin sınıflandırması(narsistik spektrum)
 • Değerlendirme ve terapi sürecinin planlanması
 • Terapi sürecinde terapist ile danışanın arasındaki ilişki
 • Psikoterapi teknikleri ve yöntemleri
 • Değişim ve dönüşüm süreci
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci

        8. Oturum: Varoluşçu Psikoterapi(R. May, I. Yalom, V. Frankl)

 • Varoluşçu terapinin felsefi altyapısı ve tarihçesi
 • Varoluşçu terapinin temel kavramları ve ilkeleri
 • Varoluşsal Dinamikler
 • Kutuplaşmış pozisyonlar
 • Dört temel anksiyete ve savunmalar
 • Varoluşçu terapi süreci, aşamaları ve hedefleri
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci

       9. Oturum: İlk Görüşme ve Psikiyatrik Değerlendirme

 • DSM’in tarihçesi
 • DSM-5’ e göre ruhsal bozuklukların sınıflandırılması ve tanı kriterleri
 • Psikiyatrik değerlendirme ve ayırıcı tanıda önemli noktalar
 • Yatılı tedavi gerektiren hastalar, ayaktan tedavi gerektiren hastalar
 • Psikoterapi sürecinde, psikiyatri konsültasyonu gerektiren hastalar
 • Psikiyatri konsültasyonu gerektirmeden psikoterapiden yarar görebilecek hastalar

       10. Oturum: İlk Görüşme ve Bütüncül Değerlendirme

 • İlk görüşme sürecinde önemli noktalar
 • Deskriptif değerlendirme
 • Psikodinamik değerlendirme ve yapısal tanı
 • Bütüncül Formülasyon ve psikoterapi planı oluşturma
 • Müdahale alanlarını ve yöntemlerini belirleme
 • Çerçeve oluşturma(ücret, süre, sıklık, seans iptali, danışan ile terapist arasındaki ilişkinin sınırları, terapistin ve danışanın terapi sürecindeki sorumlulukları)

       11. Oturum: Borderline Kişilik Bozukluğu

 • Borderline kişilik bozukluğu’nun DSM-5 kriterleri
 • Borderline kişilik bozukluğunun etiyolojisi(O. Kernberg, J. Masterson, P. Fonagy)
 • İlk görüşme, değerlendirme ve çerçeve oluşturma
 • Psikoterapi sürecinin aşamaları
 • Psikoterapi yöntemleri
 • Aktarım-karşı aktarım ve yansıtmalı özdeşim ile çalışma
 • İhtiyaçlar, travmalar ve savunmalar üzerinde çalışma
 • Terapistin ve danışanın yaşadığı zorluklar
 • Zor vakalarla baş etme yöntemleri
 • Yapısal dönüşüm ve iyileşme süreci 
 • Psikoterapi süreci ne zaman ve nasıl sonlandırılır
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci

       12. Oturum: Narsistik Kişilik Bozukluğu

 • Narsisistik kişilik bozukluğu’nun DSM-5 kriterleri
 • Narsisistik kişilik bozukluğunun etiyolojisi(O. Kernberg, J.Masterson, H. Kohut)
 • İlk görüşme, değerlendirme ve çerçeve oluşturma
 • Psikoterapi sürecinin aşamaları
 • Psikoterapi yöntemleri
 • Aktarım-karşı aktarım ve yansıtmalı özdeşim ile çalışma
 • İhtiyaçlar, travmalar ve savunmalar üzerinde çalışma
 • Terapistin ve danışanın yaşadığı zorluklar
 • Zor vakalarla baş etme yöntemleri
 • Yapısal dönüşüm ve iyileşme süreci 
 • Psikoterapi süreci ne zaman ve nasıl sonlandırılır
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci

       13. Oturum: Şizoid Kişilik Bozukluğu ve Depresyon

 • Şizoid kişilik bozukluğu’nun DSM-5 kriterleri
 • Farklı kuramlara göre şizoid kişilik bozukluğu(H. Guntrip, R.D. Fairbairn, J.F. Masterson)
 • İlk görüşme, değerlendirme ve çerçeve oluşturma
 • Psikoterapi sürecinin aşamaları
 • Psikoterapi yöntemleri ve iyileştirici faktörler
 • Terapistin ve danışanın yaşadığı zorluklar
 • Zor vakalarla baş etme yöntemleri
 • Psikoterapi süreci ne zaman ve nasıl sonlandırılır
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci
 • Depresyonun DSM-5’e göre değerlendirilmesi
 • Klinik görünümleri ve ayırıcı tanıda önemli noktalar
 • Depresyonun psikodinamik değerlendirilmesi
 • Kişilik yapılarına göre depresyon türleri
 • Farklı yöntem ve tekniklerin bütüncül olarak uygulanması
 • Örnek vaka formülasyonu ve terapi süreci

​       14. Oturum: Yas ve Travma 

 • Yaşamın doğal bir parçası olarak yas
 • Komplike olmamış yas, belirtileri ve evreleri
 • DSM-5 e göre yas patolojisi
 • Komplike olmuş/patolojik yas, ortaya çıkma süreci ve belirtileri
 • Yas tutmayı zorlaştıran, komplike hale getiren faktörler
 • Bağlantı nesnesi, bitmemiş yaslar
 • Yeniden yaslandırma terapisi
 • Yas ve yaratıcılık
 • Örnek vaka ve terapi süreci
 • DSM-5 e göre travmaya bağlı patolojiler ve nörobiyolojisi
 • Travma ve psikoterapi süreçlerinin tarihi
 • PTSB tanı kriterleri ve klinik görünümleri
 • Travmanın nörobiyolojisi
 • Travma terapisinin aşamaları
 • Travmanın yeniden işlemlenmesi ve tedavisine dair yöntemler(İmajinatif yöntemler, duyarsızlaştırma çalışmaları, bilişsel yeniden yapılandırma)
 • Örnek vaka ve terapi süreci

       15. Oturum: OKB, Panik Bozukluk, Sosyal Fobi ve Özgül Fobiler

 • DSM-5 e göre Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • OKB’nin etiyolojisi (farklı kuramlara göre)
 • OKB’nin bütüncül değerlendirilmesi
 • OKB’nin bütüncül psikoterapi süreci
 • Örnek vakalar ve terapi süreci
 • DSM-5 e göre Panik Bozukluk
 • Panik bozuklukta ayırıcı tanı ve nörobiyolojisi
 • Panik Bozukluğun etiyolojisi (farklı kuramlara göre)
 • Panik bozukluğun klinik görünümleri, agorafobi
 • Panik bozukluğun psikoterapisi
 • Örnek vaka ve terapi süreci
 • DSM-5 e göre Sosyal Fobi
 • Sosyal fobinin etiyolojisi (farklı kuramlara göre)
 • Sosyal fobinin bütüncül değerlendirilmesi
 • Sosyal Fobinin bütüncül psikoterapi süreci
 • Örnek vakalar ve terapi süreci
 • DSM-5 e göre Özgül Fobi
 • Özgül fobinin etiyolojisi (farklı kuramlara göre)
 • Özgül fobinin türleri ve bütüncül değerlendirilmesi
 • Özgül Fobinin bütüncül psikoterapi süreci
 • Örnek vakalar ve terapi süreci

      16. Oturum: Cinsellik ve İşlev Bozuklukları

 • Cinsellik ve biyopsikososyal boyutları
 • Sağlıklı cinsel yaşamın özellikleri, aşk oyunları
 • Cinsel yanıt döngüsü, orgazmının safhaları(erkek-kadın)
 • Cinsel mitler ve performans anksiyetesi
 • Cinsel terapinin amacı ve süreci
 • İlk görüşme ve bütüncül değerlendirme
 • Bütüncül formülasyon yapma ve terapi sürecini planlama
 • DSM-5 e göre Prematüre ejekülasyon
 • Prematüre ejekülasyonun etiyolojisi(farklı kuramlara göre)
 • Psikoeğitim ve psikoterapi sürecini planlama
 • Bütüncül müdahale yöntemleri
 • Örnek vaka ve terapi süreci
 • DSM-5 e göre Empotans
 • Empotansın etiyolojisi(farklı kuramlara göre)
 • Psikoeğitim ve psikoterapi sürecini planlama
 • Bütüncül müdahale yöntemleri
 • Örnek vaka ve terapi süreci
 • DSM-5 e göre Vajinismus
 • Vajinismus’un etiyolojisi(farklı kuramlara göre)
 • Psikoeğitim ve psikoterapi sürecini planlama
 • Bütüncül müdahale yöntemleri
 • Örnek vaka ve terapi süreci
 • DSM-5 e göre cinsel isteksizlik
 • Cinsel isteksizliğin etiyolojisi(farklı kuramlara göre)
 • Psikoeğitim ve psikoterapi sürecini planlama
 • Bütüncül müdahale yöntemleri
 • Örnek vaka ve terapi süreci

 

      17. Oturum: İmago Çift Terapisi ve Duygu Odaklı Çift Terapisi

 • İmago çift terapisi 
 • Bilinçdışı evlilik (çekiciliğin gizemi, çocukluk yaraları, imagonuz, aşk ve güç savaşları)
 • Bilinçli evlilik (çıkışları kapatmak, güvenli bir alan oluşturmak, kendini ve eşini daha iyi tanımak, öfkeyi yönetebilmek)
 • İmago diyaloğu ile düzeltici duygusal deneyimler yaşatma
 • Bilinçli evlilikte iyileşmeye giden 10 adım ve egzersizler
 • Duygu odaklı çift terapisi
 • Duyguların doğası ve temel duygular
 • Duygu türleri (birincil, ikincil ve aracı)
 • Temel duygusal ihtiyaçlar
 • Adaptif /maladaptif duygular ve örüntüler
 • Maladaptif etkileşim döngüleri(yakınlık-mesafe/baskın teslimiyetçi)
 • DOT’un beş aşaması ve temel müdahaleler
 • Düzeltici duygusal deneyimler ve etkileşimi yeniden yapılandırma
 • Güveni ve yakınlığı yeniden inşaa etme
 • İmago terapi DOT’un bütünleştirilmesi ve ilişkinin psikoeğitimi

      18. Oturum: Çift ve İlişki Problemleri

 • İlk görüşme sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Çerçevenin oluşturulması ve terapi sürecinin planlanması
 • Hikaye alma ve bütüncül değerlendirme(kişilik yapıları, döngüler, travmalar)
 • Sistemlerarası yaklaşım(bireysel, etkileşimsel ve nesiller arası )
 • Aldatma ve sadakat ile ilgili sınır problemleri
 • Fiziksel ve duygusal şiddet görme
 • Güç mücadeleleri, iletişim problemleri
 • Hakimiyet -teslimiyet, yakınlık-uzaklık döngüleri
 • Geniş aile ve sınır problemleri
 • Terkedilme korkuları, yapışma ve her an temasta kalma isteği
 • Boğulma ve işgal edilme duygusu, kaçma isteği
 • Kıskançlık ve yoğun kontrol etme davranışları
 • Seans sırasında yaşanan krizler ve bunları yönetebilme
 • Bütüncül teknikler(duyguya, düşünceye, davranışa ve etkileşime yönelik)
 • Ev ödevleri ve seans dışı deneyimler
 • İlişkinin güçlü taraflarını tespit edilmesi ve besleyici yaşam alanlarının güçlendirilmesi
 • Terapinin odak noktasını belirleme, sistemik ve dengeli müdahaleler yapma
 • Beden dili ve sözsüz mesajlar gibi işaretçileri takip ederek, duygulara ulaşma
 • İçerikten sürece ve deneyime geçiş, yakınlığı geliştirme
 • Seans içesinde, şimdi ve burada ilkesine dayalı onarıcı/düzeltici duygusal deneyimler yaşatma
 • Bireysel terapi önermeyi gerektiren durumlar
 • Zor vakalar(kişilik bozuklukları) ile çalışma, terapistlerin yaşadığı zorluklar
 • Takip ve sonlandırma sürecini yapılandırma
 • Örnek vakalar ve terapi süreci

      19. Oturum: Süpervizyon (Bireysel Psikoterapi)

 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir

       20. Oturum: Süpervizyon (Bireysel Psikoterapi)

 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir

       21. Oturum: Süpervizyon (Bireysel Psikoterapi)

 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir

       22. Oturum: Süpervizyon (Bireysel Psikoterapi)

 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir

       23. Oturum: Süpervizyon(Çift Terapisi ve Cinsel Terapi)

 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir

       24. Oturum: Süpervizyon(Çift Terapisi ve Cinsel Terapi)

 • Kursiyerlerin getireceği vakalar veya eğitmenin kendi vakaları üzerinden interaktif olarak gerçekleşecektir

 

                                                                      AÇIKLAMALAR

** 64 saat  teorik, 80 saat uygulama, 48 saat süpervizyon olmak üzere toplamda 192 saatlik eğitim gerçekleştirilecektirEğitim sonunda üniversite(e-devletten görüntülenebilir) ve İnsula Psikoloji onaylı “Psikodinamik Temelli Bütüncül Psikoterapi Eğitimi” katılım sertifikası verilecektir.

** Ekim 2022 – Kasım 2023 boyunca, ayda iki gün, 09:00-17:00 saatleri arasında hibrit(yüzyüze ve online) olarak gerçekleştirilecektir. Yüzyüze eğitim İnsula Psikoloji/Bakırköy ofisinde, online eğitim kısmı eş zamanlı olarak ZOOM programı üzerinden gerçekleşecektir.

**TIP, Psikoloji, PDR, Sosyal Hizmet bölümlerinden mezun olanlar veya son sınıfta olanlar ile Psikiyatri Hemşiresi ve Aile Danışmanları eğitime katılım gösterebilecektir.

 

                                                                             Eğitmenler;

                     Klinik Psikolog Şanver YEREBAKAN            Psikiyatrist Mehmet Ozan KİKİ

 

 

Aşağıda yer alan formu doldurarak eğitime ön kaydınızı gerçekleştirebilir, eğitim koordinatörümüzün size dönüş yapıp kesin kayıt süreci hakkında bilgilendirmesini sağlayabilirsiniz.

Ön Kayıt için :

https://docs.google.com/forms/d/1X-4S_CLSQjDJzvh3aP4OXKPCf53igNxAsfW5ckTCUDA

 

İnsula Psikoloji/Bakırköy

0 212 660 10 06 – 0538 850 48 03

Kartaltepe mahallesi, pelinli sokak, no:26, melisa apartmanı b blok d:8, Bakırköy/İstanbul